Polityka prywatności

Poniżej wskazujemy zasady ochrony prywatności osób korzystających ze strony www.sos-finance.pl

 

I. Informacje ogólne.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis internetowy prowadzony pod adresem domeny www.sos-finance.pl, prawa i obowiązki Użytkownika dotyczące przetwarzanych danych oraz zasady bezpieczeństwa. Korzystając z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest S.O.S FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000811201, posiadająca NIP: 5252805697, REGON: 384755583 (zwana dalej: S.O.S Finance ). Dane kontaktowe Administratora: biuro@sos-finance.

2. S.O.S Finance dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu Internetowego.

3. S.O.S Finance przy przetwarzaniu danych kieruje się przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Stronę www.sos-finance.pl w niniejszej Polityce prywatności będziemy nazywali „Serwisem”.

5. Urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, tablet czy telefon, będziemy nazywali „Urządzeniem”.

6. Osoby korzystające z Serwisu będziemy nazywali Użytkownikami.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

1. Użytkownicy mogą w ograniczonym zakresie przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności rejestracji, z zastrzeżeniem punktu II odnośnie zbierania danych automatycznie.

2. Mają Państwo prawo wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez S.O.S Finance może uniemożliwić ich prawidłowe wykonanie.

 

W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez S.O.S Finance w celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz korzystania z Serwisu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

 2. poprawy działania Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;

 3. opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych na potrzeby wewnętrzne - na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;

 4. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności - na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;

 5. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;

 6. realizacji zamówionego kontaktu poprzez formularze, zamówienie rozmowy telefonicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO.

 

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

 1. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych, czy też bez konieczności rejestracji. Część funkcjonalności może wymagać podania danych, a część danych może być zbieranych automatycznie (pliki Cookies).
 2. W momencie, w którym Użytkownik łączy się Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.
 3. W celu zrealizowania zamówionego kontaktu telefonicznego poprzez udostępnioną usługę telefoniczną, Administrator poprosi Użytkownika o podanie numeru telefonu oraz akceptację oświadczenia dostępnego w oknie tej usługi.
 4. Jeżeli Użytkownik będzie chciał skontaktować się poprzez formularz kontaktowy, S.O.S Finanse poprosi o podanie niezbędnych danych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem lub odpowiedzi na na zapytanie.
 5. W celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi wierzytelności Użytkownika przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko,
  2. PESEL,
  3. Adres zameldowania,
  4. Adres do korespondencji,
  5. Numer telefonu,
  6. Adres e-mail.
 6. 6. W celach prowadzenia działań marketingowych, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody w tym przedmiocie przetwarzamy:
  1. Imię i nazwisko, 
  2. Nr telefonu, 
  3. Adres e-mail, 
  4. Adres do korespondencji.

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane? 

S.O.S Finanse będzie wykorzystywało zebrane dane do:

 1. kontaktu z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny,

 2. świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika;

 3. w celach statystycznych w zanonimizowanej formie;

 4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań Użytkowników;

 5. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Serwisu;

 6. realizowania procesów płatności.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do utrzymania Konta Użytkownika oraz realizowania usług i obsługi reklamacji. Ponadto możemy zachować Państwa dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu Serwisu lub powszechnie obowiązującego prawa. W powyższych przypadkach, dane osobowe mogą być przechowywane także po usunięciu Konta Użytkownika, jednak nie dłużej niż przez okres potrzebny do zrealizowania powyższych celów.

 

Czy dane są przekazywane innym podmiotom?

1. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu w trakcie wykonywania czynności, w szczególności podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne udostępniającym narzędzia teleinformatyczne. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej oraz wyłącznie na nasze polecenie. Przekazanie danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy dane dotyczące korzystania z Serwisu.

2. S.O.S Finance jest uprawnione do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób.

 

Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Przy wyborze dostawców dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie były przekazywane poza EOG.

 

Jakie przysługują Użytkownikom prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych?

1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Użytkownik, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez S.O.S Finance danych Użytkownika oraz od celu ich przetwarzania.

3. Użytkownik w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie S.O.S Finance zobowiązane jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

4. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez S.O.S Finance danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes S.O.S Finance lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika, S.O.S Finance nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzielone zgody S.O.S Finance co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

1. S.O.S Finance stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Dane są szyfrowane z wykorzystaniem technologii SSL

która polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis. Informacja wysyłana z serwera Serwisu do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

3. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest jedynie po podaniu loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do konta.

 

II. Pliki cookies i podobne technologie

1. Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Pliki cookies, to pliki tekstowe wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in. podnoszenie jakości Usługi, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika. Pliki cookies nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

2. Typy plików Cookies wykorzystywanych na stronie Serwisu:

a. Sesyjne – są przechowywane na urządzeniach Użytkowników tylko przez czas działania przeglądarki internetowej;

b. Trwałe – są przechowywane nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na stronie Serwisu i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty Użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu.

3. Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki Cookies w następujących celach:

a. Prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: i. www.youtube.com - administrator plików Cookies: Google Inc z siedzibą w USA,

b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych z wykorzystaniem następujących narzędzi analitycznych: i. Google Analytics - administrator plików Cookies: Google Inc z siedzibą w USA, ii. Facebook – administrator plików Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

c. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy lub w celu efektywnego zarządzania strategią marketingową.

4. Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

5. Nie przechowujemy Danych Osobowych Użytkowników za pośrednictwem plików Cookies.

6. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dot. plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

8. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies, może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych funkcji w ramach strony Serwisu, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

9. Podczas korzystania z Serwisu dane Użytkownika dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, zainteresowań, wieku lub płci mogą być zbierane automatycznie przez Google Analytics.

10. Google Analytics, o którym mowa to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Serwisu oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań statystycznych i optymalizacyjnych.

11. W przypadku Google Analytics informacje o tym, jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług, dostępne są na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

12. Dodatkowo informujemy o możliwości pobrania dodatku do przeglądarki ograniczającego zakres informacji wykorzystywanych przez Google Analytics na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 13. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

14. Podczas korzystania z Serwisu w Państwa Urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne pliki cookies), w szczególności od dostawców serwisów takich jak:, YouTube, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanej z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookie w swojej polityce prywatności.

15. Zewnętrzne pliki cookies mogą być umieszczane także przez podmioty takie jak Google Inc., Callpage oraz Livechat w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z Serwisu na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby poprawiania działania Serwisu.

 

III. Postanowienia końcowe

 

Jakie są obowiązki Użytkownika?

Podjęte przez S.O.S Finance działania zmierzające do ochrony Państwa danych mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Apelujemy o dołożenie należytej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu).W celu zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem rekomendujemy zainstalowanie i używanie oprogramowania przeciw wirusom i spyware, uruchomienie firewall’a oraz nieotwieranie plików nieznanego pochodzenia.

 

W jaki sposób Użytkownicy mogą korzystać z przysługujących im praw?

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw w zakresie danych osobowych, pytań lub zastrzeżeń, prosimy o kontakt kierując korespondencję na adres: S.O.S Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 29/20

 

Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Zmiany Polityki prywatności

Serwis może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Serwis zaleca odwiedzanie okresową weryfikację zakładki z niniejszą Polityką w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.